วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การพันลูกถ้วยแรงต่ำ

การพันลูกถ้วยแรงต่ำ


การเข้าปลายสายลูกถ้วยแรงต่ำ

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

Split phase motor check Run winding and startwinding

Split phase motor check Run winding and startwinding

Adjust the mulitimeter R x1
Use a multimeter to measure the runwinding and startwinding , choose one of motor wire to touch all three multimeter wires one by one. If the needle show when the motor wire touch any multimeter wire,so we can check the resistance,then record the resistance.  Next do the same method to the rest two wires. Runwinding  resistance low.
Startwinding resistance hight.